Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Kỳ thi ngày 07/04/2024 và ngày 21/04/2024)

Đăng vào 03/04/2024 11:05

Xem tại đây

Lưu ý: Sinh viên đủ điều kiện dự thi là sinh viên đã đăng ký và nộp lệ phí đầy đủ!