Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên Khóa 46 hệ đại học chính quy và các Khóa trở về trước (Đợt thực tập học kỳ phụ năm học 2023-2024)

Đăng vào 29/05/2024 14:47

Xem tại đây

Danh mục chuyên đề thực tập: Xem tại đây

Link đăng ký chuyên đề thực tập: Đăng ký tại đây