Danh sách sinh viên được Hội đồng tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy và chính quy văn bằng thứ hai công nhận phiên họp 06/03/2017

Đăng vào 06/03/2017 15:02

Theo kế hoạch, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên các khóa đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy. Đề nghị sinh viên được công nhận tốt nghiệp (danh sách kèm theo) thực hiện rà soát thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, giới tính...) Mọi vấn đề chỉnh sửa, cập nhật thông tin, sinh viên liên hệ cán bộ quản lý khóa của phòng Đào tạo (cô Đỗ Thị Thơ phụ trách Khóa 38,Khóa 13, thầy Chu Đình Phong phụ trách Khóa 39, cô Nguyễn Hoài Phương phụ trách Khóa 36, cô Phạm Thị Bích Liên phụ trách Khóa 37).

Khóa 38

Khóa 13 VB2CQ

Khóa 37