Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018 đối với toàn bộ sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng I; thu nợ học phí các khóa

Đăng vào 08/11/2017 16:29