Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt thực tập học kỳ II năm học 2022-2023 từ ngày 27/2 đến 07/5/2023)

Đăng vào 02/02/2023 15:09