Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ bằng hình thức thi vấn đáp trực tuyến đối với sinh viên hệ chính quy

Đăng vào 14/04/2023 10:06

Xem tại đây

Sinh viên đăng ký dự thi trực tuyến tại đây: http://www.dangkyhoc.hlu.edu.vn