Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp K20 G,H,I Khóa 20 liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng đại học (Đợt thực tập từ ngày 25/9 đến ngày 26/11/2023)

Đăng vào 12/09/2023 09:14