Hệ văn bằng 2 chính quy

Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp K20ABCDEF Khóa 20 liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp K20ABCDEF Khóa 20 liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học
 
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 19 văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy lớp E,F,G,H,I (Niên khóa 2020-2023)
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 19 văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy lớp E,F,G,H,I (Niên khóa 2020-2023)
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Thông báo v/v viết Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 19 (các lớp EFGHI)
Thông báo v/v viết Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 19 (các lớp EFGHI)
 
Thời khóa biểu các lớp trình độ đại học hình thức chính quy đợt 2 năm 2022 và thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý học tập
Thời khóa biểu các lớp trình độ đại học hình thức chính quy đợt 2 năm 2022 và thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý học tập
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên Khóa 19 hình thức đào tạo đại học văn bằng chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên Khóa 19 hình thức đào tạo đại học văn bằng chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh Khóa 20 hình thức đào tạo đại học văn bằng chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh Khóa 20 hình thức đào tạo đại học văn bằng chính quy
 
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 19 (bổ sung) hệ văn bằng hai đại học chính quy Lớp A,B,C,D (Niên khóa 2020-2023)
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 19 (bổ sung) hệ văn bằng hai đại học chính quy Lớp A,B,C,D (Niên khóa 2020-2023)
 
Lịch bảo vệ kháo luận tốt nghiệp Khóa 19 hệ văn bằng hai chính quy lớp A,B,C,D (Niên khóa 2020-2023)
Lịch bảo vệ kháo luận tốt nghiệp Khóa 19 hệ văn bằng hai chính quy lớp A,B,C,D (Niên khóa 2020-2023)
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì I năm học 2022-2023 đối với sinh viên lớp K20H hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì I năm học 2022-2023 đối với sinh viên lớp K20H hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo v/v sử dụng phần mềm quản lý học tập và thời khóa biểu đối với sinh viên Khóa 21 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (tuyển sinh đợt 1)
Thông báo v/v sử dụng phần mềm quản lý học tập và thời khóa biểu đối với sinh viên Khóa 21 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (tuyển sinh đợt 1)
 
Bảng điểm tổng hợp 3 học kỳ đầu đối với các Khóa 19 văn bằng đại học thứ hai, hình thức đào tạo chính quy
Bảng điểm tổng hợp 3 học kỳ đầu đối với các Khóa 19 văn bằng đại học thứ hai, hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 19 (Lớp A,B,C,D) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 19 (Lớp A,B,C,D) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo v/v thực tập chuyên môn đối với sinh viên Khóa 19 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt thực tập từ ngày 06/6 đến ngày 14/8/2022)
Thông báo v/v thực tập chuyên môn đối với sinh viên Khóa 19 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt thực tập từ ngày 06/6 đến ngày 14/8/2022)
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp Khóa 19 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt thực tập học kỳ phụ năm học 2021-2022 từ 06/6/2022 đến 14/8/2022)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp Khóa 19 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt thực tập học kỳ phụ năm học 2021-2022 từ 06/6/2022 đến 14/8/2022)
 
Quyết định v/v buộc thôi học đối với sinh viên Khóa 14 (niên khóa 2015-2018) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy vì vượt quá thời gian tối đa được phép học tại Trường
Quyết định v/v buộc thôi học đối với sinh viên Khóa 14 (niên khóa 2015-2018) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy vì vượt quá thời gian tối đa được phép học tại Trường
 
Danh sách sinh viên các Khóa hình thức đào tạo văn bằng đại học thứ hai chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp
Danh sách sinh viên các Khóa hình thức đào tạo văn bằng đại học thứ hai chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp
 
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (2021-2022) đối với sinh viên chính quy Khóa 20
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (2021-2022) đối với sinh viên chính quy Khóa 20
 
Thông báo v/v rà soát Danh sách buộc thôi học và xóa tên khỏi danh đối với sinh viên Khóa 15(niên khóa 2016-2019) văn bằng đại học thứ hai hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v rà soát Danh sách buộc thôi học và xóa tên khỏi danh đối với sinh viên Khóa 15(niên khóa 2016-2019) văn bằng đại học thứ hai hình thức đào tạo chính quy