Lịch thi

Lịch thi học kỳ phụ năm học 2018-2019 và Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2018-2019 và Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
 
Lịch thi bổ sung Khóa 41 học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên ngành Luật Chất lượng cao
Lịch thi bổ sung Khóa 41 học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên ngành Luật Chất lượng cao
 
Lịch thi bổ sung khóa 15 hệ văn bằng hai chính quy
Lịch thi bổ sung khóa 15 hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo bổ sung lịch thi môn Giáo dục thể chất đối với Khóa 43
Thông báo bổ sung lịch thi môn Giáo dục thể chất đối với Khóa 43
 
Lịch thi bổ sung khóa 43 học kỳ I năm học 2018-2019 (dành cho sinh viên hoãn thi)
Lịch thi bổ sung khóa 43 học kỳ I năm học 2018-2019 (dành cho sinh viên hoãn thi)
 
Lịch thi bô sung Khóa 40 học kỳ II năm học 2018-2019
Lịch thi bô sung Khóa 40 học kỳ II năm học 2018-2019
 
Lịch thi Khóa 43 học kỳ II năm học 2018-2019
Lịch thi Khóa 43 học kỳ II năm học 2018-2019
 
Lịch thi bổ sung môn Tiếng Anh pháp lý 3 Khóa 42 học kỳ II năm học 2018-2019
Lịch thi bổ sung môn Tiếng Anh pháp lý 3 Khóa 42 học kỳ II năm học 2018-2019
 
Lịch thi Khóa 43 (dành cho sinh viên hoãn thi HK I năm 2018 và học kỳ bổ sung học kỳ II năm 2018-2019)
Lịch thi Khóa 43 (dành cho sinh viên hoãn thi HK I năm 2018 và học kỳ bổ sung học kỳ II năm 2018-2019)
 
Lịch thi bổ sung Khóa 41 học kỳ II năm học 2018-2019
Lịch thi bổ sung Khóa 41 học kỳ II năm học 2018-2019
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2018-2019
Lịch thi học kỳ II năm học 2018-2019
 
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2018-2019
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2018-2019
 
Lịch thi lần 2 bổ sung học kỳ I năm học 2018-2019
Lịch thi lần 2 bổ sung học kỳ I năm học 2018-2019
 
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2018-2019
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2018-2019
 
Lịch thi Khóa 43 và Liên thông khóa 2 - học kỳ I năm học 2018-2019
Lịch thi Khóa 43 và Liên thông khóa 2 - học kỳ I năm học 2018-2019
 
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 41
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 41
 
Lịch thi lần 2 học kỳ phụ học kỳ II năm học 2017-2018
Lịch thi lần 2 học kỳ phụ học kỳ II năm học 2017-2018
 
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 Khóa 17 hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 Khóa 17 hệ văn bằng hai chính quy
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019
Lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019
 
Lịch thi chuyên để bổ sung môn Lịch sử nhà nước và pháp luật
Lịch thi chuyên để bổ sung môn Lịch sử nhà nước và pháp luật