Lịch thi

Thông báo đối với sinh viên tham gia thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin ngày 11/5/2024
Thông báo đối với sinh viên tham gia thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin ngày 11/5/2024
 
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên các Khóa đại học hình thức đào tạo chính quy tại Trụ sở chính
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên các Khóa đại học hình thức đào tạo chính quy tại Trụ sở chính
 
Thông báo v/v bổ sung lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 dành cho sinh viên hoãn thi, thi lại đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v bổ sung lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 dành cho sinh viên hoãn thi, thi lại đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo vv thay đổi lịch thi kỳ I năm học 2023-2024
Thông báo vv thay đổi lịch thi kỳ I năm học 2023-2024
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi, hình thức thi kỳ I năm học 2023-2024 đỗi với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học
Thông báo v/v thay đổi lịch thi, hình thức thi kỳ I năm học 2023-2024 đỗi với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại đối với các khóa đại học hình thức đào tạo chính quy (Thực hiện từ ngày 16 tháng 9 năm 2023)
Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại đối với các khóa đại học hình thức đào tạo chính quy (Thực hiện từ ngày 16 tháng 9 năm 2023)
 
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2022-2023 (Thực hiện từ ngày 14/8/2023)
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2022-2023 (Thực hiện từ ngày 14/8/2023)
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 đối với Khóa 47 hình thức đào tạo chính quy tại Trụ sở chính (Thực hiện từ ngày 10/7/2023)
Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 đối với Khóa 47 hình thức đào tạo chính quy tại Trụ sở chính (Thực hiện từ ngày 10/7/2023)
 
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ II 2022 2023 đối với các khóa trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ II 2022 2023 đối với các khóa trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy
 
Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại đối với sinh viên Khóa 47 tại trụ sở chính
Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại đối với sinh viên Khóa 47 tại trụ sở chính
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại đối với sinh viên Khóa 47 tại Trụ sở chính
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại đối với sinh viên Khóa 47 tại Trụ sở chính
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các Khóa đại học hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính
Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các Khóa đại học hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính
 
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I 2022 2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại hình thức đào tạo chính quy
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I 2022 2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo thay đổi lịch thi Khóa 47 học kỳ I 2022 2023
Thông báo thay đổi lịch thi Khóa 47 học kỳ I 2022 2023
 
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2022 2023 (Cập nhật mới)
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2022 2023
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại đối với sinh viên các khóa đại học hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại đối với sinh viên các khóa đại học hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 đối với Khóa 47 hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính (Thực hiện từ ngày 06/3/2023)
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 đối với Khóa 47 hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính (Thực hiện từ ngày 06/3/2023)
 
Lịch thi bổ sung Khóa 44, hình thức đào tạo chính quy học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại
Lịch thi bổ sung Khóa 44, hình thức đào tạo chính quy học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại
 
Thông báo v/v đăng ký thi và lịch thi các môn học Lý luận chính trị đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai có bằng đại học thứ nhất do các trường đại học của nước ngoài cấp
Thông báo v/v đăng ký thi và lịch thi các môn học Lý luận chính trị đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai có bằng đại học thứ nhất do các trường đại học của nước ngoài cấp