Lịch thi

Lịch thi bổ sung học lỳ II năm học 2021-2022 môn Anh văn Học phần 2 đối với sinh viên Khóa 45 hoãn thi, thi lại theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung học lỳ II năm học 2021-2022 môn Anh văn Học phần 2 đối với sinh viên Khóa 45 hoãn thi, thi lại theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi bổ sung học lỳ II năm học 2021-2022 môn Tiếng anh pháp lý 2 đối với sinh viên Khóa 45 hoãn thi, thi lại theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung học lỳ II năm học 2021-2022 môn Tiếng anh pháp lý 2 đối với sinh viên Khóa 45 hoãn thi, thi lại theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi bổ sung năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi, thi lại theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi, thi lại theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại theo hình thức trực tuyến
Lịch thi năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy theo hình thức tiểu luận trực tuyến (Thực hiện từ ngày 22 tháng 8 năm 2022)
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy theo hình thức tiểu luận trực tuyến (Thực hiện từ ngày 22 tháng 8 năm 2022)
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 Khóa 46 và văn bằng hai Khóa 20 hình thức đào tạo chính quy đối với sinh viên hoãn thi và thi lại
Lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 Khóa 46 và văn bằng hai Khóa 20 hình thức đào tạo chính quy đối với sinh viên hoãn thi và thi lại
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 đối với Khóa 46 và Khóa 20 văn bằng 2 và môn Lý luận nhà nước và pháp luật (bổ sung) hình thức đào tạo đại học chính quy tại trụ sở đại học Luật Hà Nội
Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 đối với Khóa 46 và Khóa 20 văn bằng 2 và môn Lý luận nhà nước và pháp luật (bổ sung) hình thức đào tạo đại học chính quy tại trụ sở đại học Luật Hà Nội
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 hệ đại học chính quy và văn bằng hai chính quy tại trụ sở Đại học Luật Hà Nội và Phân hiệu Đắk Lắk
Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 hệ đại học chính quy và văn bằng hai chính quy tại trụ sở Đại học Luật Hà Nội và Phân hiệu Đắk Lắk
 
Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại theo hình thức trực tuyến
Lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại theo hình thức trực tuyến
 
Thông báo v/v đăng ký thi và lịch thi các môn học Lý luận chính trị đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai có bằng đại học thứ nhất do các trường đại học nước ngoài cấp
Thông báo v/v đăng ký thi và lịch thi các môn học Lý luận chính trị đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai có bằng đại học thứ nhất do các trường đại học nước ngoài cấp
 
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 43 hệ chính quy (niên khóa 2018-2022) và Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy lớp H, I, K (niên khóa 2019-2022)
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 43 hệ chính quy (niên khóa 2018-2022) và Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy lớp H, I, K (niên khóa 2019-2022)
 
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2021-2022 đối với các học phần thi theo hình thức trực tuyến hệ đại học chính quy
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2021-2022 đối với các học phần thi theo hình thức trực tuyến hệ đại học chính quy
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 Khóa 46 và Khóa 20 văn bằng 2 hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính Trường Đại học Luật hà Nội và Phân hiệu Đắk Lắk
Lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 Khóa 46 và Khóa 20 văn bằng 2 hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính Trường Đại học Luật hà Nội và Phân hiệu Đắk Lắk
 
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Bổ sung) Khóa 18 hệ văn bằng 2 chính quy lớp D,E,F,G (Niên khóa 2019-2020) theo hình thức trực tuyến
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Bổ sung) Khóa 18 hệ văn bằng 2 chính quy lớp D,E,F,G (Niên khóa 2019-2020) theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 hệ đại học chính quy và văn bằng hai chính quy tại trụ sở Đại học Luật Hà Nội và Phân hiệu Đắk Lắk đối với các học phần thi viết tiểu luận và vấn đáp theo hình thức trực tuyến
Lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 hệ đại học chính quy và văn bằng hai chính quy tại trụ sở Đại học Luật Hà Nội và Phân hiệu Đắk Lắk đối với các học phần thi viết tiểu luận và vấn đáp theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi học kỳ phụ và kỳ I năm học 2020-2021 - Khóa 45 (dành cho sinh viên hoãn thi) theo hình thức viết tiểu luận và vấn đáp trực tuyến
Lịch thi học kỳ phụ và kỳ I năm học 2020-2021 - Khóa 45 (dành cho sinh viên hoãn thi) theo hình thức viết tiểu luận và vấn đáp trực tuyến