Thông báo số 200/TB-ĐHLHN V/v hoàn thành học phí đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo văn bằng 2 chính quy, VLVH học kỳ I năm học 2023-2024 của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 26/01/2024 10:16