Thông báo số 202/TB-ĐHLHN V/v hoàn thành học phí đối với đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ học kỳ I năm học 2023-2024 của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 26/01/2024 10:19