Thông báo v/v học trực tuyến dối với sing viên hệ đại học chính quy và hệ vừa làm vừa học

Đăng vào 21/03/2020 10:08

Do sự cố kỹ thuật từ nhà cung cấp Internet, Phòng Đào tạo đại học thông báo sinh viên hệ Đại học chính quy và Vừa làm vừa học được nghỉ buổi học ngày Thứ Bẩy 21/03/2020, học bình thường vào các buổi tiếp theo.

Sinh viên, học viên các hệ khác học bình thường trên hệ thống đào tạo trực tuyến của nhà trường.
SInh viên chủ động theo dõi thông báo của nhà trường để có kế hoạch học tập hiệu quả.