Thông báo

Thông báo v/.v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập từ ngày 10/5/2021 đến 23/5/2021
Thông báo v/.v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập từ ngày 10/5/2021 đến 23/5/2021
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 04/05/2021
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 04/05/2021
 
Thông báo v/v thay đổi thội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi thội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Cuộc thi "Sinh viên với môi trường - SE"
Cuộc thi "Sinh viên với môi trường - SE"
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học chính quy
 
Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 42 đại học chính quy
Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 42 đại học chính quy
 
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 04/2020
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 04/2020
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên các lớp đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên các lớp đại học chính quy
 
Thông báo V/v bắt buộc cài đặt ứng dụng BHYT VssID của sinh viên hệ chính quy
Thông báo V/v bắt buộc cài đặt ứng dụng BHYT VssID của sinh viên hệ chính quy
 
Thông báo về cuộc thi Olympic tiếng Nga
Thông báo về cuộc thi Olympic tiếng Nga
 
Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR code
Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR code
 
Thông báo các ngày nghỉ Lễ trong năm 2021
Thông báo các ngày nghỉ Lễ trong năm 2021
 
Công văn V/v khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến tại cơ sở giáo dục đại học trong thời gian dịch bệnh COVID-19
Công văn V/v khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến tại cơ sở giáo dục đại học trong thời gian dịch bệnh COVID-19
 
Thông báo thay đổi hội trường học tại học ký II năm học 2020-2021
Thông báo thay đổi hội trường học tại học ký II năm học 2020-2021
 
Thông báo V/v điều chỉnh thời hạn thu nhận và chấm đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2021
Thông báo V/v điều chỉnh thời hạn thu nhận và chấm đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2021
 
Thông báo V/v góp ý Quy chế tổ chức thi cho các trình độ đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v góp ý Quy chế tổ chức thi cho các trình độ đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy học tập tại học kỳ II năm 2020-2021 đối với sinh viên, học viên
Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy học tập tại học kỳ II năm 2020-2021 đối với sinh viên, học viên
 
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập học kỳ II 2020-2021
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập học kỳ II 2020-2021
 
THông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021
Danh sách phòng thi, ca thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 24/01/2021