Chế độ chính sách

Hướng dẫn thực hiện QĐ 157/2007 về vay vốn tín dụng sinh viên
Hướng dẫn thực hiện QĐ 157/2007 về vay vốn tín dụng sinh viên
 
Thông tư 175 hướng dẫn tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình
Thông tư 175 hướng dẫn tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình
 
Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT
Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT
 
Hướng dẫn chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo
Hướng dẫn chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo
 
Tín dụng đối với học sinh, sinh viên - QĐ 157/2007/QĐ-TTg
Tín dụng đối với học sinh, sinh viên - QĐ 157/2007/QĐ-TTg