Hệ sau đại học

Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2020
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2020
 
Thông báo Về lịch nhập học bổ sung đối với thí sinh trúng tuyển Lớp cao học khóa 28 (đợt 2)
Thông báo Về lịch nhập học bổ sung đối với thí sinh trúng tuyển Lớp cao học khóa 28 (đợt 2)
 
Thông báo V/v nhập học và khai giảng đối với Lớp cao học Khóa 28UD - PH
Thông báo V/v nhập học và khai giảng đối với Lớp cao học Khóa 28UD - PH
 
Thông báo V/v nhập học và khai giảng đối với Lớp cao học Khóa 28-UD
Thông báo V/v nhập học và khai giảng đối với Lớp cao học Khóa 28-UD
 
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển cao học Đợt 2 năm 2020 - Danh sách thí sinh trúng tuyển cao học luật đợt 2 năm 2020
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển cao học Đợt 2 năm 2020 - Danh sách thí sinh trúng tuyển cao học luật đợt 2 năm 2020
 
Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
 
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020
 
Danh sách phân phòng thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
Danh sách phân phòng thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
 
Lịch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
Lịch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
 
Lịch ôn thi cao học luật đợt 2 năm 2020
Lịch ôn thi cao học luật đợt 2 năm 2020
 
Thông báo V/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh và gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trụ sở chính Trường Đại học Luật Hà Nội (Đợt 2 năm 2020)
Thông báo V/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh và gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trụ sở chính Trường Đại học Luật Hà Nội (Đợt 2 năm 2020)
 
Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020 học bổ sung kiến thức và Kế hoạch giảng dạy chi tiết các môn
Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020 học bổ sung kiến thức và Kế hoạch giảng dạy chi tiết các môn
 
Thông báo Về lịch nhập học bổ sung đối với thí sinh trúng tuyển Lớp cao học luật khóa 28 (đợt 1) và Lớp nghiên cứu sinh khóa 26A
Thông báo Về lịch nhập học bổ sung đối với thí sinh trúng tuyển Lớp cao học luật khóa 28 (đợt 1) và Lớp nghiên cứu sinh khóa 26A
 
Thông báo V/v nhập học và khai giảng đối với Lớp cao học Khóa 28
Thông báo V/v nhập học và khai giảng đối với Lớp cao học Khóa 28
 
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi và thời gian thi tuyển sinh cao học (Đợt 2 năm 2020)
Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi và thời gian thi tuyển sinh cao học (Đợt 2 năm 2020)
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 1 năm 2020
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển cao học luật đợt 1 năm 2020
 
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020
 
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020
Tra cứu điểm thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020
 
Thông báo V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển và phúc khảo bài thi cao học đợt 1 năm 2020
Thông báo V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển và phúc khảo bài thi cao học đợt 1 năm 2020