Thông báo V/v Gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 1 năm học 2020-2021 trở về trước đối với sinh viên các khóa chính quy văn bằng 1

Đăng vào 24/06/2021 00:00