Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 7/5/2021 đến ngày 9/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 7/5/2021 đến ngày 9/5/2021
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng 1 chính quy phải nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021 (Cập nhật ngày 7/5/2021)
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng 1 chính quy phải nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021 (Cập nhật ngày 7/5/2021)
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 6/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 6/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 4/5/2021 đến ngày 5/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 4/5/2021 đến ngày 5/5/2021
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 1 năm học 2020-2021 trở về trước đối với sinh viên các khóa chính quy văn bằng 1
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 1 năm học 2020-2021 trở về trước đối với sinh viên các khóa chính quy văn bằng 1
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/4/2021 đến ngày 03/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/4/2021 đến ngày 03/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 28/04/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 28/04/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/4/2021 đến ngày 27/4/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/4/2021 đến ngày 27/4/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/4/2021 đến ngày 25/4/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/4/2021 đến ngày 25/4/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 19/4/2021 đến ngày 21/4/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 19/4/2021 đến ngày 21/4/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 14/4/2021 đến ngày 18/4/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 14/4/2021 đến ngày 18/4/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 12/4/2021 đến ngày 13/4/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 12/4/2021 đến ngày 13/4/2021
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng 1 chính quy phải nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng 1 chính quy phải nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 07/4/2021 đến ngày 11/4/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 07/4/2021 đến ngày 11/4/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/4/2021 đến ngày 06/4/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/4/2021 đến ngày 06/4/2021
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 1 năm học 2020-2021 trở về trước đối với học viên các khóa hệ VB2 chính quy, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 1 năm học 2020-2021 trở về trước đối với học viên các khóa hệ VB2 chính quy, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên văn bằng 2 chính quy phải nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên văn bằng 2 chính quy phải nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 31/12/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 31/12/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/12/2020 đến ngày 30/12/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/12/2020 đến ngày 30/12/2020
 
Thông báo V/v cung cấp số tài khoản nhận học bổng học kỳ I năm học 2020 - 2021
Thông báo V/v cung cấp số tài khoản nhận học bổng học kỳ I năm học 2020 - 2021