Học bổng & Học phí

Quyết định số 578/QĐ-ĐHLHN V/v điều chỉnh QĐ số 2465/QĐ-ĐHLHN ngày 07 tháng 6 năm 2023 của HT trường ĐHLHN quy định mức thu học phí trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023-2024 của TĐHLHN
Quyết định số 578/QĐ-ĐHLHN V/v điều chỉnh QĐ số 2465/QĐ-ĐHLHN ngày 07 tháng 6 năm 2023 của HT trường ĐHLHN quy định mức thu học phí trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023-2024 của TĐHLHN
 
Quyết định số 577/QĐ-ĐHLHN V/v điều chỉnh QĐ số 2466/QĐ-ĐHLHN ngày 07 tháng 6 năm 2023 của HT trường ĐHLHN quy định mức thu học phí trình độ đại học năm 2023-2024 của TĐHLHN
Quyết định số 577/QĐ-ĐHLHN V/v điều chỉnh QĐ số 2466/QĐ-ĐHLHN ngày 07 tháng 6 năm 2023 của HT trường ĐHLHN quy định mức thu học phí trình độ đại học năm 2023-2024 của TĐHLHN
 
Thông báo số 378/TB-ĐHLHN V/v thu tiền ở Ký túc xá sinh viên kỳ II năm học 2023-2024
Thông báo số 378/TB-ĐHLHN V/v thu tiền ở Ký túc xá sinh viên kỳ II năm học 2023-2024
 
Thông báo số 331/TB-ĐHLHN V/v thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên K45,46,47 Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Hoa kỳ)
Thông báo số 331/TB-ĐHLHN V/v thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên K45,46,47 Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Hoa kỳ)
 
Thông báo số 330/TB-ĐHLHN V/v thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên K48 Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Hoa kỳ)
Thông báo số 330/TB-ĐHLHN V/v thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên K48 Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Hoa kỳ)
 
Thông báo số 202/TB-ĐHLHN V/v hoàn thành học phí đối với đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ học kỳ I năm học 2023-2024 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo số 202/TB-ĐHLHN V/v hoàn thành học phí đối với đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ học kỳ I năm học 2023-2024 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo số 201/TB-ĐHLHN V/v hoàn thành học phí đào tạo trình độ đại học chương trình đào tạo chất lượng cao học kỳ I năm học 2023-2024 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo số 201/TB-ĐHLHN V/v hoàn thành học phí đào tạo trình độ đại học chương trình đào tạo chất lượng cao học kỳ I năm học 2023-2024 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo số 200/TB-ĐHLHN V/v hoàn thành học phí đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo văn bằng 2 chính quy, VLVH học kỳ I năm học 2023-2024 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo số 200/TB-ĐHLHN V/v hoàn thành học phí đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo văn bằng 2 chính quy, VLVH học kỳ I năm học 2023-2024 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo số 199/TB-ĐHLHN V/v hoàn thành học phí đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy học kỳ I năm học 2023-2024 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo số 199/TB-ĐHLHN V/v hoàn thành học phí đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy học kỳ I năm học 2023-2024 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông tin về xét học bổng khoá 45,46,47
Thông tin về xét học bổng khoá 45,46,47
 
Danh sách thu đặt cọc tiền cược tài liệu tháng 9,10 năm 2023
Danh sách thu đặt cọc tiền cược tài liệu tháng 9,10 năm 2023
 
Thông báo V/v tổ chức thu học phí đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy học kỳ I năm học 2023-2024
Thông báo V/v tổ chức thu học phí đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy học kỳ I năm học 2023-2024
 
Thông báo V/v tổ chức thu học phí đào tạo trình độ đại học chương trình đào tạo chất lượng cao học kỳ I năm học 2023-2024
Thông báo V/v tổ chức thu học phí đào tạo trình độ đại học chương trình đào tạo chất lượng cao học kỳ I năm học 2023-2024
 
Thông báo V/v tổ chức thu học phí đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo văn bằng 2, vừa làm vừa học học kỳ I năm học 2023-2024
Thông báo V/v tổ chức thu học phí đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo văn bằng 2, vừa làm vừa học học kỳ I năm học 2023-2024
 
Thông báo V/v tổ chức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ học kỳ I năm học 2023-2024
Thông báo V/v tổ chức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ học kỳ I năm học 2023-2024
 
Quyết định V/v cấp học bổng cho sinh viên các lớp chất lượng cao học kỳ I năm học 2022-2023
Quyết định V/v cấp học bổng cho sinh viên các lớp chất lượng cao học kỳ I năm học 2022-2023
 
Quyết định V/v khen thưởng sinh viên tốt nghiệp K44 chương trình đào tạo liên kết với Trường ĐH Arizona
Quyết định V/v khen thưởng sinh viên tốt nghiệp K44 chương trình đào tạo liên kết với Trường ĐH Arizona
 
Quyết định V/v khen thưởng sinh viên tốt nghiệp K44 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy
Quyết định V/v khen thưởng sinh viên tốt nghiệp K44 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo V/v thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên K45,46,47 Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona
Thông báo V/v thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên K45,46,47 Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona
 
Thông báo V/v thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học tập của sinh viên các khóa 45,46,47
Thông báo V/v thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học tập của sinh viên các khóa 45,46,47