Thông báo số 796/TB-ĐHLHN V/v tổ chức thu học phí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ học kỳ II năm 2023-2024 và thu học phí còn nợ từ học kỳ I năm 2023-2024 trở về trước của TĐHLHN

Đăng vào 26/04/2024 00:00