Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2020-2021 và thu nợ học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 trở về trước đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo

Đăng vào 31/08/2021 00:00