Thông báo v/v thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 25/10/2021 đến ngày 28/10/2021)

Đăng vào 22/10/2021 10:15

Xem tại đây

Danh sách sinh viên đoàn thực tập: Đoàn số 1, Đoàn số 2, Đoàn số 3, Đoàn số 4, Đoàn số 5