Đại học chính quy

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I 2021-2022 đối với sinh viên đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I 2021-2022 đối với sinh viên đại học chính quy
 
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến khóa 42 hệ chính quy(Niên khóa 2017-2021)
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến khóa 42 hệ chính quy(Niên khóa 2017-2021)
 
Thông báo v/v hoãn lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v hoãn lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 42
Thông báo v/v thay đổi lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 42
 
Thông báo xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật, Khóa 45
Thông báo xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật, Khóa 45
 
Thông báo v/v học tập ngày 15/4/2021 đối với sinh viên Chất lượng cao Khóa 44
Thông báo v/v học tập ngày 15/4/2021 đối với sinh viên Chất lượng cao Khóa 44
 
Thông báo v/v học tập ngày 07/04/2021 đối với sinh viên Chất lượng cao Khóa 43
Thông báo v/v học tập ngày 07/04/2021 đối với sinh viên Chất lượng cao Khóa 43
 
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ kỳ thi 24/01/2021
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ kỳ thi 24/01/2021
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (03/2021)
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (03/2021)
 
Thông báo v/v thay đổi học phần môn Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên Khóa 45 ngành Luật chất lượng cao
Thông báo v/v thay đổi học phần môn Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên Khóa 45 ngành Luật chất lượng cao
 
Thông báo v/v hủy học phần học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v hủy học phần học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy học tập đối với sinh viên, học viên toàn trường từ 15/03/2021
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy học tập đối với sinh viên, học viên toàn trường từ 15/03/2021
 
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2020 - 2021
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2020 - 2021
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy học tập đối với sinh viên, học viên toàn trường từ 22/02/2021
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy học tập đối với sinh viên, học viên toàn trường từ 22/02/2021
 
Quyết định Phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021
Quyết định Phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021
 
Quyết định thay đổi hình thức thi kết thúc học phần đối với học phần Công pháp quốc tế được giảng dạy tại học kỳ II năm học 2020-2021
Quyết định thay đổi hình thức thi kết thúc học phần đối với học phần Công pháp quốc tế được giảng dạy tại học kỳ II năm học 2020-2021
 
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hệ đại học chính quy và hệ văn bằng hai chính quy (đợt 01/2021)
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hệ đại học chính quy và hệ văn bằng hai chính quy (đợt 01/2021)
 
Danh sách phòng thi, ca thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 24/01/2021
Danh sách phòng thi, ca thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 24/01/2021
 
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 24/01/2021
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 24/01/2021
 
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 24/01/2021
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 24/01/2021