Thông báo V/v nộp bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với các HP theo Lịch thi HK 1 năm 2021-2022 K46 và VB2K20 hình thức chính quy tại trụ sở ĐHLHN và Phân hiệu

Đăng vào 23/02/2022 00:00