Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy (đợt thực tập học kỳ phụ từ ngày 10/7 đến 10/7/2022 và đợt thực tập từ ngày 06/6 đến 14/8/2022)

Đăng vào 10/05/2022 17:39