Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 và thu nợ học phí từ học kỳ I năm học 2021-2022 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ văn bằng 1 chính quy

Đăng vào 23/05/2022 00:00