Thông báo V/v rà soát học phí K43 tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2022

Đăng vào 21/06/2022 22:40

Danh sách chi tiết

Ghi chú: Sinh viên kiểm tra học phí, các trường hợp thắc mắc hoặc nợ học phí đến kiểm tra và nộp tiền trực tiếp tại phòng TCKT hoàn thành học phí trước ngày 24/06/2022