Thông báo v/v thủ tục công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy

Đăng vào 15/08/2022 15:48

Xem tại đây

Thông báo v/v học Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ: xem tại đây

Đơn xin công nhận CĐRNN