Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 và thu nợ học phí từ học kỳ II năm học 2021-2022 trở về trước đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo

Đăng vào 07/11/2022 00:00