Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ bằng hình thức thi vấn đáp trực tuyến đối với sinh viên hệ chính quy

Đăng vào 10/02/2023 11:06

Xem tại đây

Sinh viên thực hiện đăng ký dự thi trên trang: http://dangkyhoc.hlu.edu.vn