Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì II năm học 2022-2023 đối với sinh viên lớp K19F hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy

Đăng vào 21/03/2023 14:45