Thông báo v/v xét công nhận chứng chỉ ngoại ngữ và quy đổi điểm các học phần ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 48 trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy

Đăng vào 07/05/2024 16:10