Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp K21 F,G,H,I Khóa 21 liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học

Đăng vào 29/05/2024 17:13

Xem tại đây

Danh mục chuyên đề thực tập: Xem tại đây

Link đăng ký chuyên đề thực tập: Đăng ký tại đây