Hệ văn bằng 2 chính quy

Thông báo v/v đăng ký thi và lịch thi các môn học Lý luận chính trị đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai có bằng đại học thứ nhất do các trường đại học của nước ngoài cấp
Thông báo v/v đăng ký thi và lịch thi các môn học Lý luận chính trị đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai có bằng đại học thứ nhất do các trường đại học của nước ngoài cấp
 
Thông báo v/v thay đổi hình thức tổ chức giảng dạy và hội trường, học kỳ II năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên Khóa 21
Thông báo v/v thay đổi hình thức tổ chức giảng dạy và hội trường, học kỳ II năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên Khóa 21
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa trình độ đại học (Đợt 2 năm 2024)
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa trình độ đại học (Đợt 2 năm 2024)
 
Danh sách sinh viên Khóa 20 lớp G,H,I văn bằng đại học thứ hai, hình thức đào tạo chính quy đăng ký viết Khóa luận tốt nghiệp
Danh sách sinh viên Khóa 20 lớp G,H,I văn bằng đại học thứ hai, hình thức đào tạo chính quy đăng ký viết Khóa luận tốt nghiệp
 
Thông báo vv đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp đối với văn bằng đại học thứ hai hình thức đào tạo chính quy
Thông báo vv đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp đối với văn bằng đại học thứ hai hình thức đào tạo chính quy
 
Lịch thi bổ sung dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 20 văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy
Lịch thi bổ sung dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 20 văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi lại học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 19 hình thức đào tạo đại học văn bằng 2 chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi lại học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 19 hình thức đào tạo đại học văn bằng 2 chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp K20 G,H,I Khóa 20 liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng đại học (Đợt thực tập từ ngày 25/9 đến ngày 26/11/2023)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp K20 G,H,I Khóa 20 liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng đại học (Đợt thực tập từ ngày 25/9 đến ngày 26/11/2023)
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên Khóa 22 văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên Khóa 22 văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy
 
Thời khóa biểu các lớp K22ABCDE và hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý học tập
Thời khóa biểu các lớp K22ABCDE và hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý học tập
 
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp A, B, C, D, E, F Khóa 20 liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp A, B, C, D, E, F Khóa 20 liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp K20ABCDEF Khóa 20 liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp K20ABCDEF Khóa 20 liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học
 
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 19 văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy lớp E,F,G,H,I (Niên khóa 2020-2023)
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 19 văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy lớp E,F,G,H,I (Niên khóa 2020-2023)
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Thông báo v/v viết Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 19 (các lớp EFGHI)
Thông báo v/v viết Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 19 (các lớp EFGHI)
 
Thời khóa biểu các lớp trình độ đại học hình thức chính quy đợt 2 năm 2022 và thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý học tập
Thời khóa biểu các lớp trình độ đại học hình thức chính quy đợt 2 năm 2022 và thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý học tập
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên Khóa 19 hình thức đào tạo đại học văn bằng chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên Khóa 19 hình thức đào tạo đại học văn bằng chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh Khóa 20 hình thức đào tạo đại học văn bằng chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh Khóa 20 hình thức đào tạo đại học văn bằng chính quy
 
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 19 (bổ sung) hệ văn bằng hai đại học chính quy Lớp A,B,C,D (Niên khóa 2020-2023)
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 19 (bổ sung) hệ văn bằng hai đại học chính quy Lớp A,B,C,D (Niên khóa 2020-2023)
 
Lịch bảo vệ kháo luận tốt nghiệp Khóa 19 hệ văn bằng hai chính quy lớp A,B,C,D (Niên khóa 2020-2023)
Lịch bảo vệ kháo luận tốt nghiệp Khóa 19 hệ văn bằng hai chính quy lớp A,B,C,D (Niên khóa 2020-2023)