Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp A, B, C, D, E, F Khóa 20 liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học

Đăng vào 05/07/2023 08:52

Xem tại đây

Hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký học: Xem tại đây