Danh sách sinh viên Khóa 38 dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2017 (upload lần 4 12/06/2017)

Đăng vào 12/06/2017 00:00

Xem chi tiết

Lưu ý: Mọi thắc mắc phản hồi qua địa chỉ mail của cán bộ quản lý Khóa 38

- Cô Đỗ Thị Thơ: thodt@hlu.edu.vn trong ngày 13/6/2016