Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao Khóa 43 hệ đại học chính quy (đợt thực tập học ký I năm học 2021-2022 từ ngày 25/10/2021 đến 28/11/2021)

Đăng vào 01/10/2021 16:15