Thông báo V/v trả lại tiền MGHP kỳ I năm học 2021-2022

Đăng vào 31/12/2021 00:00

Phòng Tài chính Kế toán thông báo tiền miễn giảm học phí kỳ I năm học 2021-2022 đã được trả đợt I vào tài khoản của sinh viên ngày 31/12/2021 (có danh sách đính kèm). Đợt II sẽ được trả sau khi sinh viên MGHP hoàn thành việc nộp học phí hết ngày 07/01/2022 . Đề nghị những sinh viên thuộc đối tượng MGHP nhanh chóng hoàn thành tiền học phí phải nộp, kiểm tra, bổ sung số tài khoản (nếu thiếu) theo danh sách phòng Tài chính Kế toán đã thông báo.

Danh sách kèm theo