Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp K18H,I,K hệ văn bằng đại học thứ 2 chính quy học kỳ 2 năm học 2021-2022 (đợt thực tập học kỳ II từ ngày 28/02 đến 7/05/2022)

Đăng vào 19/01/2022 10:19