Thời khóa biểu Khóa 20 đợt 2 và hướng dẫn sử dụng cổng thông tin tra cứu điểm

Đăng vào 16/02/2022 10:51

Sinh viên xem thời khóa biểu theo lớp (có trong Thông báo trúng tuyển nhập học, ví dụ MSV là K20GCQ006 thì lớp là K20G)

Lớp K20G, K20H, K20I

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin tra cứu điểm và thời khóa biểu cá nhân