Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 17/4/2022 và 24/4/2022

Đăng vào 13/04/2022 00:00

Danh sách ca thi, phòng thi xem tại đây
Lưu ý:
Sinh viên đi đúng ngày thi, ca thi đã xếp theo danh sách phòng thi:
- Ngày 17/4/2022: Thi ngoại ngữ: Anh văn (Từ Phòng thi 01 đến Phòng thi 06), Trung văn (Phòng thi 13, Phòng thi 14), Nga văn (Phòng thi 15)
- Ngày 24/4/2022: Thi ngoại ngữ Anh văn (Từ Phòng thi 07 đến Phòng thi 12)