Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2021-2022 và thu nợ học phí từ học kỳ II năm học 2021-2022 trở về trước đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo

Đăng vào 08/08/2022 11:12