Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy (đợt thực tập học kỳ I năm học 2022-2023 từ ngày 19/9 đến ngày 27/11/2022)

Đăng vào 22/08/2022 17:13