Thông báo v/v nộp bổ sung lệ phí thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt thi tháng 9 năm 2022 đối với sinh viên các khóa trình độ đại học, hình thức hệ chính quy

Đăng vào 27/09/2022 15:12