Hướng dẫn đăng ký học trực tuyến đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình

Đăng vào 16/11/2022 18:10

Theo kế hoạch, sinh viên các khóa sẽ đăng ký trực tuyến môn học, học phần của học kỳ II năm học 2022-2023

Sinh viên học cùng lúc hai chương trình phải chủ động đăng ký học trực tuyến đối với cả hai chương trình đào tạo

Để đăng ký môn học, học phần cho chương trình đào tạo cuat ngành học thứ hai, sinh viên chọn ngành học thứ hai tại giao diện trang đăng ký học và thực hiện đăng ký học trực tuyến bình thường