Thông báo v/v viết Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 19 (các lớp EFGHI)

Đăng vào 12/01/2023 00:00

Thông báo xem tại đây
Bảng điểm 3 học kỳ đầu
Sinh viên thực hiện đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp trên trang http://dangkyhoc.hlu.edu.vn