Thông báo V/v xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 47 theo hình thức trực tuyến

Đăng vào 18/04/2023 09:39