Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên Khóa 45 hệ đại học chính quy (Đợt thực tập học kỳ phụ năm học 2022-2023 từ ngày 05/6 đến ngày 13/8/2023)

Đăng vào 12/05/2023 17:37