Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy (ngành Ngôn ngữ Anh song bằng Luật) (Đợt thực tập học kỳ I năm học 2023-2024 từ ngày 09/10/2023 đến ngày 15/12/2023)

Đăng vào 27/09/2023 16:09