Thông báo v/v thay đổi thời gian học môn Comparative constitution law (Luật hiến pháp so sánh) học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 46 ngành Luật Chất lượng cao

Đăng vào 21/03/2024 17:16