Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập

Đăng vào 31/05/2024 00:00

Xem tại đây

Danh sách sinh viên Khóa 46 đăng ký thực tập chuyên môn: Xem tại đây

Danh sách sinh viên Khóa 46 trở về trước đăng ký thực tập chuyên môn: Xem tại đây

*Lưu ý:

  • Đoàn 1: Từ lớp 4601-4604

  • Đoàn 2: Từ lớp 4605-4608

  • Đoàn 3: Từ lớp 4609-4612

  • Đoàn 4: Từ lớp 4613-4616

  • Đoàn 5: Từ lớp 4617-4624

  • Đoàn 6: Từ lớp 4625-4632

  • Đoàn 7: Sinh viên lớp 4634, 4635 và sinh viên Chính quy trở về trước.