Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp Khóa 19 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học (đợt thực tập học kỳ phụ năm học 2021-2022 từ 06/6/2022 đến 14/8/2022)

Đăng vào 19/05/2022 15:45

Xem tại đây

Danh mục chuyên đề thực tập

Sinh viên đăng ký chuyên đề thực tập tại đây: https://forms.gle/DDMLauVfRooCwxos5